Artiklar

Varför vakenmanifestet är viktigt

Över hela världen växer en ny rörelse fram av människor som vaknat upp till förståelsen att vi har blivit förda bakom ljuset av massmedia och regeringar. Denna rörelse växer snabbt och består av tusentals olika grupper med hundratusentals individer som regelbundet genomför möten, manifestationer och demonstrationer.

Idag är denna rörelse helt organiskt uppbyggd och består av allas bidrag baserat på deras egna förståelse. Man kan se att det finns en bred gemensam förståelse som binder denna rörelse samman, men det finns även många extrema idéer som inte representerar gruppen. Vi antar att många av dessa spår är skapade och underhålls av infiltratörer och används för att skapa negativ publicitet i massmedia i syfte att diskreditera vår folkrörelse.

Vakenmanifestet löser detta problem genom att just definiera den grundläggande förståelsen som vi delar så att vi tydligt kan visa vilka vi är. Genom att skriva under manifestet och hjälpa att sprida dess ståndpunkt så skapar vi en tydlig, och positiv identitet som blir svår att snedvinkla. Det betyder inte att vi alla ska tro på exakt samma saker, utan att vi kan komma överens om vad som är absolut viktigast just nu och agera med gemensam kraft för att göra dessa punkter synliga.

För att få stor genomslagskraft och kunna bygga upp ett bättre samhälle så måste vi organisera oss. Problemet är att en centraliserad rörelse lätt kan infiltreras och kontrollerad. På så vis skapas en kontrollerad opposition som i slutändan använder rörelsen i sitt eget syfte.

Vakenmanifestet styrs inte av någon grupp som kan infiltreras eller korrumperas. Istället så skapas och byggs det ut genom en metodik som är helt decentraliserad och oberoende av ledning. Det sker genom fraktala folkråd, som är en stabil grund till att skapa lokala oberoende grupper, handelsplattformar och i förlängningen – ett nytt samhälle.

Vakenmanifestet ger oss en gemensam strategi för att nå våra mål.

En praktisk guide till Vakenmanifestet

Vakenmanifestet ger en stabil grund för att väcka människor. Det belyser de viktigaste samhällsfrågorna och har ett tydligt mål. Om du håller med om de punkter som det tar upp så kan du använda dig av det för att sprida kunskap om vad som händer i världen och vara med och skapa en bättre framtid.

Skriv Under Vakenmanifestet

På vakenmanifestet.se kan underteckna manifestet genom att ange namn, epost och din ort. Du kommer senare via hemsidan se var det finns andra som är intresserade och var det finns aktiva grupper. Du kan vara anonym om du vill. Du kan även visa ditt stöd som en organisation eller grupp.

Träffar

Om det inte finns någon grupp på din ort så kan du skapa en fast träffpunkt i ditt område. Den kan vara en träff på ett café, restaurang, park eller hemma hos någon. På dessa träffar kan ni möta människor med liknande tankar och prata om vad som helst. Om du redan är med i en grupp med vakna människor så kan det vara en bra grund för att bilda en grupp. Kontakta oss för att få hjälp att starta en grupp och vara med på hemsidan.

Manifestation

När ni har en grupp så kan ni planera in en manifestation. Det kan räcka med att vara bara två för att börja. Beställ flygblad genom att kontakta oss eller skriv ut de själva. Ni kan sedan gå runt på staden eller samlas på ett torg och dela ut flygbladen. Att kombinera det med dans, sång och konst är alltid uppskattat. Gör det gärna till ett regelbundet event så det är lätt att planera och genomföra. Var tydlig med att hålla er till de frågor som manifestet tar upp så att vi har en tydlig inriktning.

Fraktalmöte

För att skapa mer struktur och planering kan ni ha ett fraktalt möte i er grupp. Principen är enkel. Ha en tydlig fråga för mötet. Dela in gruppen i mindre grupper om max 7 personer. Sätt er ned i en cirkel på marken, eller runt ett bord och låt en person prata i taget. Låt ordet gå runt så alla får prata. Om ni har flera grupper så kan en person från verge grupp presentera de viktigaste punkterna så alla får höra. En bra grund är att ni skapar ert eget manifest uppbyggt på samma sätt som vakenmanifestet genom att besvara samma fyra frågor.

Fraktalråd

När det finns många grupper så kan de alla gå samman och vi kan ha större träffar både på lokala orter samt online. Där kan vi även ta fram nya frågeställningar som lokalgrupperna kan diskutera och lyfta fram nya förslag runt. Vi kommer att annonsera ut fraktalråd till alla medlemmar och hålla dem regelbundet. På så sätt kan rörelsen utvecklas och skapa nya planer.

Uppförandekod

För att säkerställa att våra manifestationer kan genomföras på ett bra sätt så har vi skapat en uppförandekod.


Vänlighet och ödmjukhet

Alla deltagare bör göra sitt yttersta för att skapa en varm och trygg atmosfär i enlighet med vakenmanifestet. Vi behandlar alltid alla vi möter med kärlek, vänlighet, heder och respekt i alla lägen. Självklar gäller de även personer med andra åsikter. Detta skall ses som en styrka, där vi står upp för våra ideal, samtidigt som vi inte böjer oss för någon. Ingen typ av våld, varken verbal, fysisk eller av egendom är accepterad. 

Entydigt Budskap

Alla manifestationer måste vara tydliga med att vara separata från andra budskap, religioner och filosofier. Detta gäller särskilt de grupperingar som vi ofta associeras med av massmedia som rasister, nationalister, extremhögern, extremvänster, terrorister, bedragare, samt konspirationsteoretiker. Plakat och informationsblad som medtages till manifestationer organiserade under vakenmanifestets flagg måste ha stöd av minst fem andra deltagare. Om någon deltagare vid en manifestation anser att ett budskap inte går i enlighet med vakenmanifestets principer så bör det omedelbart tas bort tills dess att fem andra deltagare ger sitt uttryckta stöd för det. Om det uppstår oenighet kan detta behandlas vid nästkommande lokalmöte.

Agera för enhet

Vi arbetar för att ena Sveriges folk i en rörelse för sann frihet. Därför anklagar vi inga andra partier eller rörelser även om vi anser att de har en felaktig förståelse. Vi anklagar heller inte andra personer inom sanningsrörelsen för att vara sabotörer eller agenter. Detta undviker konflikter och långdragna energikrävande argumentationer.

Positivt budskap

Genom att ha en huvudsaklig fokus på vår vision och vår plan så håller vi ett positivt fokus. Det hjälper oss att skapa en glädjefull och hoppingivande rörelse. Att söndra och härska är ett vanligt knep från infiltratörer som vi måste undvika.

Ordning och Säkerhet

Om någon deltagare vid ett event bryter mot ordningen så skall den få en muntlig tillsägelse. Om det händer upprepade gånger skall en grupp av fem personer samtala med personen. Vid ytterligare störande av ordningen ombeds personen lämna platsen och kan som sista utväg föras bort från platsen.

Medborgararresteringar, samt självförsvar skall genomföras om situationen anses vara farlig för andra och att en insats bedöms nödvändig. Alla insatser skall ske med minimalt våld och alltid syfta till allas säkerhet. En grupp på fem personer bör vara eniga om att en insats behövs och utfärda den i samtycke.