Suveränitet, Folkråd och Folkdomstolar

Dessa skrivelser är skapade för att ge en förståelse för hur vi kan skapa fraktala folkråd och hävda vår suveränitet. Detta är grunden till att skapa folkdomstolar och andra organisationer. Dessa texter är exempel och är öppna för förändring och förslag.

Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag

Alla delar av ett system är lika viktiga som systemet i sin helhet. Balans mellan alla delar säkerställer en balans i hela systemet. Vårt naturliga tillstånd är att förstå och följa naturlig lag vilket betyder att söka det som är gott och undvika det som är ont. Alla män och kvinnor är födda fria, lika och suveräna, och har inneboende kraft att förstå vad som är sant och riktigt. Alla män och kvinnor har rätt att bilda egna suveräna, självstyrande och oberoende folkråd för att säkerställa fred och balans och skydda sig från yttre hot.

Naturlig Lag tolkas av ett Folkråd och ger upphov till Folkets Lag för att säkerställa rättigheter och friheter för män och kvinnor i ett samhälle. Detta uttrycks i form av en suverän beslutande folkdomstol med en vald jury bestående av medmänniskor som agerar lokalt och decentraliserat. Dessa grundläggande lagar härstammar direkt från Naturlig Lag.

• Ingen människa har auktoritet över någon annan.
• Alla människor har rätt att välja sitt livsöde utan begränsning så länge detta inte skadar någon annan.
• Ingen människa har större rätt än någon annan att göra anspråk på resurser.
• Ingen människa har rätt att skada någon annan.
• Ingen människa har rätt att ta eller förstöra egendom som någon annan gjort anspråk på.
• Alla människor är bundna till att hedra sina överenskommelser som ingåtts frivilligt och utan hot.

Tillkännagivande av Personlig Suveränitet, Självstyre och Välvilja

I enighet med Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag så är alla män och kvinnor födda suveräna och med kapacitet att styra sig själva och agera ansvarsfullt gentemot sig själva och andra. Alla män och kvinnor har rätt att agera som suveräna, självstyrande och oberoende människor för att säkerställa fred och balans och skydda sig från yttre hot. All auktoritet som agerar utan folkets stöd har förlorat sin rätt att styra och kan lagligen störtas.
Eftersom Sveriges Rike inte har folkligt stöd, och eftersom de agerar mot folkets väl, och eftersom de genom hot och utpressning tar medel från Sveriges Folk så erkänner jag inte dess auktoritet. Alla de kontrakt som jag anses ha ingått, eller i framtiden anses ingå med Sveriges Rike och dess myndigheter måste därmed förklaras ogiltiga om de inte uppfyller kravet att kontrakt skall ingås utan hot eller utpressning. Jag förbehåller mig rätten att i framtiden till synes ingå kontrakt med Sveriges Rike och de myndigheter, endast om jag anser att min säkerhet är hotat om jag väljer att inte göra så.

Jag tillkännager min välvilja genom att bedyra att alltid sträva efter att agera för att skapa rättvisa, harmoni och trygghet hos alla människor jag möter i enlighet med Naturlig Lag.

Jag, undertecknad, tillkännager min personliga suveränitet, självständighet och oberoende med auktoritet från Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag..

Namn
Datum
Ort
Underskrift

Tillkännagivande av Etablerandet av Suveränt Fraktalt Folkråd

I enlighet med Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag så är alla män och kvinnor födda suveräna och med kapacitet att styra sig själva och agera ansvarsfullt gentemot sig själva och andra. Alla män och kvinnor har rätt att bilda egna suveräna, självstyrande och oberoende folkråd för att säkerställa fred och balans och skydda sig från yttre hot. All auktoritet som agerar utan folkets stöd har förlorat sin rätt att styra och kan lagligen störtas.

Därav tillkännager vi, de undertecknande, skapandet av ett sådan oberoende fraktalt folkråd som agerar suveränt och inte svarat till någon annat auktoritet förutom andra jämlika suveräna sällskap samlade under ett folkråd.

Vi, de undertecknande, bedyrar att med all vår kraft skydda och försvara detta folkråd och dess rätt till att skydda samt vara en röst för dess medlemmar.

Vi, de undertecknande, bedyrar att styra oss själva och detta folkråd i enlighet med Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag och Konstinstitutionen för Suveräna Fraktala Folkråd, som är beroende av dess folk, fredsstyrkor och folkdomstolar för dess säkerhet och välmående.

Namn på folkråd
Datum
Ort
Underskrifter (Minst 12 människor)

Konstitution för Suveräna Fraktala Folkråd

Artickel Ett – Namn

Detta fraktala folkråd skall vara känt under namnet Det Suveräna Fraktala Folkrådet – (ex. Född Fri).

Artikel Två – Syfte

Folkrådet ämnar skapa ett alternativt suveränt och självstyrande samhälle. Att manifestera vår vilja genom aktiv handling, skapa positiv förändring för en bättre värld i enlighet med Naturlig Lag. Att skapa ett manifest för att ena världens folk under en gemensam målsättning till fördel för alla levande varelsers.

Artikel Tre – Auktoritet och Kraft

Folkrådet är suveränt och svarar inte till någon annan auktoritet förutom jämlika folkråd. Folkrådet har full makt att upprätta fredsbevarande styrkor, lagar, domstolar, banker och alla andra typer av organ.

Artikel Fyra – Sammankomst

Folkrådet skall skall sammankomst på en åtkomlig publik plats minst en gång per månad vid ett bestämt klockslag. Detta skall vara annonserat minst två veckor innan sammankomsten. Sammankomsten pågår så länge som folkrådet önskar. Flera jämlika folkråd kan bilda en kongress och agera i samstämmighet.

Artikel Fem – Struktur

Det Fraktala Folkrådet skall komma till beslut genom flera omgångar av omröstningar med öppen eller stängd majoritet-omröstning där minimalt fem och maximalt 7 människor får delta. En vald representant från varje omröstning deltar i ytterligare omröstningar enligt samma princip tills dess att ett slutgiltigt beslut fastställs.
Församlingen skall välja ett sekretariat för att verkställa och överse arbetet av folkrådet och dess alla organ.

Artikel Sex – Etablerade

Ett suveränt folkråd ska etableras genom ett gemensamt tillkännagivande och bedyrande av minst tolv suveräna människor från ett samhälle i enlighet med Naturlig Lag.

Artikel Sju – Begränsningar

Varken folkrådet eller dess sekretariat skall skapa några lagar eller bestämmelser som går emot denna konstitution. Sekretariatet har ingen vetorätt och svarar alltid under folkrådet..

Artikel Åtta – Tid för Uppdrag

Sekretariatets tid för uppdrag skall fastställas av folkrådet och kan ändras vid nya sammankomster. Sekretariatet skall bestå av ett samarbete av den nyligen valda gruppen och den tidigare gruppen som agerar som rådgivare. Tider för andra uppdrag skall fastställas på samma sätt.

Artikel Nio – Tillägg

Nya tillägg till denna konstitution kan göras med omröstning genom 75% majoritet förutsatt att de inte strider mot Konstitutionen för Suveränitet och Naturlig Lag samt Konstitution för Suveräna Fraktala Folkråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *