Vakenmanifestet

Ett Manifest för Enat Uppvaknande och Sann Frihet

Vakenmanifestet är ett levande dokument som kommer att byggas på och utvecklas. Dokumentet består av fyra distinkta frågeställningar som ger en heltäckande förståelse av vår situation och utgör en strategi som vi kan ena oss bakom och agera utefter. Alla punkter är prioriterade efter hur viktiga de anses vara. 

Denna version är tidig men omfattar bidrag från många människor.

Vision

Vår vision binder oss samman och ger oss ett tydligt mål.

 • Att skapa ett nytt samhälle som värnar om alla varelsers inneboende friheter och rättigheter att skapa sin egen plats och mening på jorden.
 • Att leva i en balanserad kontakt med naturen för ökad biologisk mångfald och ökad livskvalitet.
 • Att skapa ett rättvisare, mer demokratiskt och transparent samhällssystem som inte lätt kan korrumperas.
 • Att skapa oberoende och decentraliserade folkråd, valutor, banker, medier och handelsplattformar.

Plan

Vår plan beskriver våra nästa steg för vad vi själva och vår grupp kan göra för att gå mot vår vision.

 • Manifestera regelbundet på torg där vi står enade under ett gemensamt tydligt budskap i enlighet med vårt manifest och uppförandekod. 
 • Anordna möten och genomföra fraktala folkråd, på fysiska platser och över internet, för att utveckla manifestet samt skapa ett oberoende, decentraliserat, självstyrande och suveränt nätverk.
 • Sprida våra manifest i Sverige och över hela världen för att tillsammans uppnå våra mål.
 • Granska massmedia och alternativmedia för att hitta pålitliga källor och fakta samt undvika falska nyheter och desinformation.
 • Att uppmuntra alla att agera med suveränitet och heder samt att sträva efter att bli bättre medmänniskor. 
 • Utforma plattformar och infrastruktur för samarbete och utbyte av varor/tjänster/kunskap som ämnar att stödja vår hälsa, välmående, självförsörjande och överlevnad i harmoni med naturen.
 • Utbilda och sprida information om hur vi kan organisera oss genom t.ex. metoder som fraktala folkråd. Lära oss om naturlig lag och vårt nuvarande juridiska system. 

Viktigaste aktuella problembeskrivningar

Problembeskrivningen består av de viktigaste observationerna, med stöd av vetenskap och fakta som vi fokuserar på att förändra.

 • Vi lever inte i balans med naturen och jordens resurser.
 • Vår frihet utsätts för onödiga intervention.
 • Bristande mental hälsa och välmående är utbrett.
 • Bankerna påverkar samhällsutvecklingen genom att skapa och styra utgivning av krediter.
 • Demokratin representerar inte folket och ger ett oskäligt intryck av folkstyre.
 • Begränsningar i möjlighet till sammankomster och censur hotar det öppna samhället.
 • mRNA-vaccin är en säkerhetsrisk och en möjlig hälsofara.
 • Vaccinationspass leder till påtryckningar om medicinering och medicinsk apartheid.
 • Massmedia rapporterar inte sakligt om vår situation och överdriver risker med covid-19.
 • Falska konspirationsteorier sprids i alternativrörelsen vilket skapar förvirring. 

Frågeställningar om underliggande orsaker

Vi frågar oss vilka de underliggande orsakerna för våra problem är. I många fall kan vi inte veta detta med säkerhet.

 • Skapar ett nätverk av globalister – med stöd av banksystemet, ett globalt centraliserat styre?
 • Skuldbeläggs individer och länder för att kreditgivare ska få obehörigt inflytande?
 • Överdrivs yttre hot för att få mandat att sälja in ett kontrollsystem som påstås skydda oss?
 • Är rädsla medvetet odlat hos folket för att minska handlingskraft och utrymme för motstånd?
 • Pågår ett maktskifte från nationalstater till internationella organisationer? (WHO, GAVI, FN, IMF)
 • Pågår en svartmålningskampanj av alternativrörelsen med fake news, kontrollerad opposition och infiltration?

För att bidra till utvecklingen av vakenmanifestet så kan du skapa ett egen grupp och göra ett manifest i samma utformning. Det blir sedan en ny byggsten i ett ständigt växande manifest för sann frihet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *